Överenskommelse mellan Företaget och Pappers om semester och årsarbetstid för skiftgående personal.

Hej Alla!

Pappers och Företaget har gjort ett avtal om semester  och  ledigheter för att få rätt årsarbetstid. Avtalet ger en flexiblare hantering av ledigheter samtidigt som det stärker individens möligheter att påverka när man vill vara ledig.

Avtalet bygger på samverkan och  planering tillsamans mellan chefen och den anställde. Nytt är att Pappers medlemmar nu kan med sig ”årsarbetstid”  över årsskiftet via en  tidsbank.

Stefan

========================================

Överenskommelse mellan Företaget och Pappers om semester och årsarbetstid för skiftgående personal.

Semester

Semesterförläggning sker genom att 5 dagar ersättning betalas ut per vecka under huvudsemestern.

Överskjutande årsarbetstid kan omvandlas till sparad semester. Önskan om att omvandla tid till semester att spara sker genom att fylla i BLA 4237 och lämna den till driftledare senast 31 mars. Endast betalda dagar överstigande 20 dagar kan sparas.

Årsarbetstid

Skiftschema förhandlas med Pappers på hösten. Rekommenderas vara klart till 31 oktober och senast till den 1 december.

När veckor för huvudsemester är bestämd så räknas ut hur många timmar som återstår i schemat. AVV anger att 1616 timmar ska arbetas när all semester är utlagd. Detta avtal ger Företaget möjlighet att frikoppla utbetalning av semesterersättning med uttagen ledighet i schemat.
Om det antal timmar som kvarstår i schemat innehåller mer än 1616 timmar, efter förläggning av 25 semesterdagar, läggs de i tidsbank ”årsarbetstid”. Dessa timmar är ur rätten till ledighetssynpunkt att betrakta som semesterledighet. Uttag av tid planeras i samråd med närmaste chef och bör tas ut under det innevarande året. Huvudregeln är att den anställde ansöker om uttag av årsarbetstid, och kommer överens om förläggning av ledigheten med närmaste chef.  Kommer man inte överens om när och hur uttag av ledigheten ska ske så reglerar avtalet att följande gäller, med undantag för huvudsemester:

  • Besked om begärd ledighet skall lämnas snarast möjligt, men senast 10 dagar efter mottagen ansökan.
  • Ansökan om ledighet mellan 3 och 6 arbetsdagar och som lämnas in 21 dagar innan ledighet ska i normalfallet beviljas.
  • Ansökan om ledighet som ansöks senast 6 månader före begärd ledighet skall i normalfallet beviljas.

 

Avslår Företaget ledighetsansökan inkommen enligt punkterna ovan utgår ett lönetillägg om divisor 315 för arbetad tid där man sökt ledigt. Detta för att man utför arbete på dag som då skulle utgjort ledig dag i schemat om ledigheten inte avslagits. Avslagen ansökt ledig tid utökar vid behov gränsen om 50 sparade timmar över årsskifte med maximalt motsvarande tid.

Tidsbanken ”årsarbetstid” löper över årsskiftet och får då max vara 50 timmar vid ingång i nytt kalenderår. Avstämning mot maxtid sker vid årsskifte. Överskjutande tid kan om särskilda skäl (exempelvis längre sjukdom) föreligger betalas ut i pengar med motsvarande övertid div 85. Önskar enskild anställd få timmar utbetald i pengar så lämnas begäran om detta till närmaste chef/driftledare för vidare hantering av personalavdelning.

Utbetald tid förläggs till fridagar och påförs övertidsuttaget för individen.

För att tidsbanken inte ska överskrida 50 timmar vid årsskifte kan ledighet komma att förläggas ut, samråd ska ske med Pappers innan förläggning genomförs.

Om årsarbetstiden understiger 1616 timmar/ år efter förläggning av 25 semesterdagar ska ytterligare arbetspass schemaläggas för att uppnå rätt årsarbetstid. Förläggningen av dessa arbetspass sker vid förhandling av semesterförläggningen mellan Pappers och Företaget.

Överenskommelsen gäller tillsvidare med ömsesidig uppsägning på tre (3) månader, uppsägning kan inte göras på innevarande semesterår. Detta avtal ersätter även den del i överenskommelsen träffad 7 december 2016 som reglerar ”Semesterledighet skall användas för att uppnå avtalsenlig årsarbetstid”.

 

Norrköping 1 februari 2018

Stefan Andersson     Pappers ordförande

Marie Ebbeson          Personalchef