Semester och årsarbetstid för skiftgående

Överenskommelse mellan Pappers och Företaget om semester och årsarbetstid för skiftgående personal ( även Bilaga 1 överenskommelse avser utökad drift 2020 – 2021

Semester

Semesterförläggning görs med 5 dagar ersättning per vecka under huvudsemestern.  Överskjutande årsarbetstid kan omvandlas till sparad semester.

Det krävs motsvarande dagar semesterersättning och högst 5 dagar/år och bara dagar utöver 20 kan sparas. Årsarbetstiden ökas med motsvarande tid vid sparande av semester respektive minskar med motsvarande tid vid uttag av sparad semester.

Sparande av semesterdagar ska meddelas Företaget på blankett BLA 4237 senast den 31 mars.

Årsarbetstid

Schema förhandlas med Pappers på hösten. Rekommenderas vara klart till 31 oktober och senast till den 1 december. Semesteråret är från 1 januari till 31 december.

När veckor för huvudsemester är bestämd så räknar man ut hur många timmar som återstår i schemat. AVV anger att 1616 timmar ska arbetas när 25 dagar semester är utlagd/semesterår. Detta avtal ger Företaget möjlighet att frikoppla utbetalning av semesterersättning med uttagen ledighet i schemat.

Om schemat innehåller mer än 1616 timmar efter 25 dagar utlagd semesterersättning läggs de i en tidsbank benämnd ”årsarbetstid”. Dessa timmar är ur rätt till ledighetssynpunkt att betrakta som semesterledighet. Uttag av tid planeras i samråd med närmaste chef och bör tas ut under det innevarande året.

Huvudregeln är att den anställde om uttag av årsarbetstid till närmaste chef.

I stort ankommer det enskild anställd och närmaste chef att gemensamt samråda om formerna för ledigheter. Men följande är reglerat genom detta avtal.

  • Ansökan om ledighet som ansöks senast 6 månader före begärd ledighet skall i normalfallet beviljas.
  • Ansökan om ledighet längre än 2 arbetsdagar lämnas in 21 dagar innan ledighet.
  • Ansökan om ledighet som ligger längre bort tiden än 12 månader kan avslås med motiveringen att man är för tidigt ute. I det fallet krävs en förnyad ansökan för den sökta ledigheten.
  • Besked om begärd ledighet skall lämnas snarast möjligt, men senast 10 dagar efter mottagen ansökan.

Avslår Företaget ledighetsansökan inkommen enligt punkterna ovan utgår ett lönetillägg om divisor 315 för arbetad tid där man sökt ledigt. Detta för att man utför arbete på dag som då.

skulle utgjort ledig dag i schemat om ledigheten inte avslagits.  Avslagen ansökt ledig tid utökar vid behov gränsen om 50 sparade timmar över årsskifte med maximalt motsvarande tid.

Tidsbanken ”årsarbetstid” löper över årsskiftet och får då max vara 50 timmar vid ingång i nytt kalenderår. Avstämning mot maxtid sker vid årsskifte. Överskjutande tid kan om särskilda skäl (exempelvis längre sjukdom) föreligger betalas ut i pengar med motsvarande övertid div 85. Önskar enskild anställd få timmar utbetald i pengar så lämnas begäran om detta till närmaste chef för vidare hantering av personalavdelning.

Utbetald tid förläggs till fridagar och påförs övertidsuttaget för individen.  Om årsarbetstiden understiger 1616 timmar/ år efter förläggning av 25 semesterdagar ska ytterligare arbetspass schemaläggas för att uppnå rätt årsarbetstid. Förläggningen av dessa arbetspass sker vid förhandling av semesterförläggningen mellan Pappers och Företaget.

För att tidsbanken inte ska överskrida 50 timmar vid årsskifte kan ledighet komma att förläggas ut för den enskilde, samråd ska ske med Pappers innan förläggning genomförs.