Hej alla!

Information från Pappers  A -kassa

A-KASSAN INFORMERAR OM SKATTEREDUKTION FÖR AVGIFT TILL A-KASSAN
Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa. Skattereduktionen innebär att den som är med i en a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade avgiften. Skattereduktionen syftar till att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. Enligt förslaget bidrar en hög anslutningsgrad, förutom till ekonomisk stabilitet under lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022. Beslutet innebär att a-kassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket.
Med vänlig hälsning
PAPPERSINDUSTRIARBETARNAS
ARBETSLÖSHETSKASSA
Petra Andersson

Hej alla!

Årets löneförhandlingar blev klara på rekordtid.

Efter ett kort möte den 1 april 2022 där Företaget konstaterade att utöver de 362 kr som alla var garanterade i löneökning, hade Företaget ingen idè om hur man inte ville fördela de övriga 362 kr. Företaget överlät till Pappers att i så fall fördela mellan lönegrupperna.  (362 kr + 362 kr = 724 kr)

Pappers frågade om det fanns något utrymme att få ut utöver den centrala potten, det har ju varit en hel del kostnadsökningar senaste tiden.

Företaget svarade att det inte var så det gick till och nej inga extra pengar fanns att få.

 

I ett möte i korridoren den 4 april kom parterna på mindre än 20 sekunder överens om att fördela 724 kr lika till alla lönegrupper och tillägg som tidigare finns med i revisionshöjningen höjs med 2,3%.

lön

Lokala lönehöjningar från den 1 april 2022.

Norrköping den 23 mars 2022

Hej alla!

Nu är våren här och dagarna lite längre och det kan ju kännas positivt med tanke på omvärlden och stigande priser på i stort sett allting. Nu inleds årets löneförhandlingar och här är lite information inför årets förhandlingar

Till parterna att förhandla om finns ett garanterat centralt löneökningsutrymme på totalt 724kr för varje medlem. Till detta utrymme tillkommer lokalt förhandlade löneökningar.

Kommer man inte överens om några lokala ökningar utöver 724 kr ska potten fördelas så att alla garanteras 362 kr och resten 362 kr per medlem fördelas genom överenskommelse mellan parterna.

I det här läget kan någon få 362 kr i löneökning

Uppnås inte någon enighet faller ”stupstocksregeln” ut. Då får alla medlemmar 652 kronor i garanterad löneökning och företaget får fritt då bestämma över hur 72 kr per medlem ska fördelas inom befintligt lönesystem.

För beredskapstjänst utgående ersättningar och I lokalavtalen inskrivna särskilda tillägg för vissa arbeten eller tjänster höjs med centrala pengar fr.om. den 1 april 2022 med 2,3 procent

Att ”stupstocksregeln” faller ut är där vi brukar hamna!

Skälen till detta kan vara många , men att ingen vill vara den ”någon” som skulle får 362 kr i löneökning är inte så förvånande.  Vi brukar ha inställningen att får vi inga extra lokala pengar så ska alla i alla fall garanteras 652 kr i månaden i löneökning.

Så har det varit i många år men vi kommer naturligtvis att begära ett lokalt påslag även på 2022 års löneökningar. I år är det särskilt angeläget att få extra pengar lokalt med tanke på att inflationen gör att vi annars kommer att få en sänkt reallön.

Stefan Andersson

Ordförande

Årsmöte 2022 tisdagen den 1 mars

 

Tisdagen den 1 mars kl. 16:30

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1 602 21 NORRKÖPING

Mötet hålls i våra lokaler 2 tr upp.
Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744
Ordinarie årsmötesval
Varav 1 Styrelseledamot på 2 år
Nominerad Nicklas Landström

 Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2021

 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 Sedvanliga rapporter
KAFFE/DRICKA OCH TILLTUG

Välkommen Sektionsstyrelsen Fiberväven

ARKIV ____ Lönerna från 1 nov 2020 nu klara.

Pappers förhandlingskommitté och Företagets  har haft en lång diskussion om tilläggen och uppräkningen eller inte av dessa.

Företaget menade att uppräkningen av tilläggen skulle ingå i  utrymmet för uppräkningen av månadslönen.  Pappers att tilläggen skall räknas upp med 2,6%. Tilläggen räknades upp denna gång men företaget menar att det var ett undantag för  just denna  revision.

Till slut utlöste Företaget stupstocksregeln.

Fördelningen blev 717 kr till alla lönegrupper dvs 90% vilket är stupstocken på 90% -10% av löneutrymmet. Följande tillägg räknas upp med 2,6 %

Operatör, andreoperatör, rullare, ansvarsområdestillägg, reserv driftledare, utbildare, skyddsombud och  Flexibel arbetstid/ tillägg utl.

Den återstående potten på 10 %  på  8800 kr fördelas då av Företaget ensidigt enligt följande.

8 st skyddsombudstillägg + 273 kr

17 st ansvarsområdestillägg + 391

Företaget skjuter till 31 kronor totalt till den lokala potten.

Retroaktiva löner beräknas betalas ut på marslönen.

Förhandlingskommitten.

Stefan  Niklas  Sam

AVTALET KLART 3 november

3 november 13 :55

Pappers har bittert och ytterst motvilligt tecknat ett avtal som följer den övriga löneökningsnivån inom industrin, det så kallade märket. Rikta inte besvikelsen mot våra förhandlare utan mot arbetsgivaren.

Varför gick vi inte ut i konflikt? Det Vi har ju en stark och stor strejkkassa. – Vi har naturligtvis övervägt detta.

Pappers tvingas till slut inse att verkligheten med Coronapandemi och restriktioner för att skydda liv och hälsa tillsammans med pågående korttidspermitteringar och uppsägningar på Pappers avtalsområde hade vridit konfliktvapnet ur våra händer. Vi kan bara jävligt surt konstatera att det här avtalet inte ger tillräckliga löneökningar för bibehållen köpkraft.

Arbetsgivarna ovilja att förhandla om fördelning av vinsterna och krav på återhållsamhet av löneökningar med hänvisning till pandemin är total. Våra motparter ville inte ens försöka ha en dialog om att hitta några gemensamma lösningar som skulle vara till gagn för bägge parterna.

I botten låg även hotet om uteblivna avtalspensioner och avtalslösningar för medlemmar mellan 24 till 22 år. Arbetsgivarna hade villkorat 3 åriga löneavtal för alla.

Den enkelriktade lojaliten och krav på att omvärden skall ska ställa upp med bidrag och lättnader i sjuklön och sänkta skatter är inte förvånande och går i linje med vad som kan förväntas. Svenskt Näringsliv ropar inte bara på bidrag och skattelättnader till sina krisande medlemmar, de tar även samhällets olycka som intäkt för att de företag som tjänar bra eller ännu mer ska slippa löneökningar.

AVTALET

Avtalet löper över perioden Från 31 oktober 2020 till 31 mars 2023 och är uppsägningsbart sista året.

Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 utgår löneökningar på 2,7% det ger en ökning med 1,35% per år. Hyreshöjningarna i Norrköping var 2.2% från den 1 januari 2020.

Lönerna höjs inte alls för perioden 1 april – 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 höjs lönerna med 2,7%.

Lönehöjningar fr o m den 1 april 2022 utgår med 2,3%

Till det kommer en avsättning på ytterligare 0,3% per år till delpension från 1 november 2020.

Avtalsrörelsen avlutas i de lokala förhandlingarna och det återstår att se om det finns arbetsgivare som vill dela med sig mer rättvist av vinsterna lokalt eller om avtalsnivån i centrala avtalet utnyttjas som en begränsning.

Stefan Andersson    Sektionsordförande på  Fiberväven

Styreledamot Pappers avdelning 53

( Distriktsordförande Östra distriktet /ledamot pappers förbundsstyrelse.)

2 November 15:10 Läget i avtalsförhandlingarna.

Vi är nu inne på 2:a dagen utan avtal.

Efter ett  förhandlingsförsök tidigare under dagen återupptog förhandlingarna klockan 15:00 igen.

Förhandlingarna präglas av att industriarbetsgivarna inte kommer oss tillmötes på en enda punkt på en enda millimeter utöver vad  ”märket” gett till industrifacken.

”På östfronten intet nytt” skulle man kunna säga

Den största besvikelsen är väl ändå att det inte går att får löneökning eller kompensation från 1:a april i år.

En död fråga, enligt arbetsgivarna.   Eller ”så är det”!

Pappers Sektion Fibervävens förhandlare har haft ett kort informationsmöte under eftermiddagen.

Stefan Andersson

 

 

20:42

Går inte att släppa ut några siffror eller krontal under pågående överläggningar.

Men parterna står en bra bit från varan, förhandlingarna har avbrutits för idag. Planeras återupptas 12:30 i morgon måndag

Informations möte på Teams för avdelningarna klockan 09:00 i morgon

 

 

18:24

Fortfarande avtalslöst tillstånd – Industriarbetsgivarna verkar inte vara ett dugg oroliga för det

Pappers förklarar att vi fortfarande inte är imponerade.

Förhandlingar återupptas 18.45  ändrat till 19.00

Den 1 november Tid 17:17

Den 1 november Tid 17:17

Hej Alla medlemmar!   Sprid gärna

Här kommer en direkt rapport från pågående förhandlingar

Vi har just avslutat en genomgång av arbetsgivarnas bud och resultatet av förhandlingarna som startade klockan 15.

Det är så dåligt att vi konstaterar att vi måste fortsätta förhandla och nästa omgång i ringen börjar 17.30

Vi har nu att ta hänsyn till att det finns ett märke och industriavtal

 

Händer något av värde före midnatt ska jag försöka förmedla det här.

Stefan Andersson