ÅRSMÖTE

TID: torsdagen den 31 januari kl. 16:30

 

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21 NORRKÖPING

 

Mötet hålls i våra lokaler 2 tr upp.

Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744

 

På dagordningen :                                                  

 

 • Val av:
 • 2 Styrelseledamöter på 2 år                     Nominerad: Amela Modronja   Mikael Larsson
 •        1 Ordförande på 2 år                              Nominerad: Stefan Andersson
 • Ordinarie årsmötesval
 • Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2018

§  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 

         KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionstyrelsen Fiberväven

 

Sedvanliga rapporter från

diverse möten.

 

 

 

TID: torsdagen den 31 januari kl. 16:30

 

PLATS: VÄSTGÖTEGATAN 1   602 21 NORRKÖPING

 

Mötet hålls i våra lokaler 2 tr upp.

Om det uppstår frågor på plats ring Stefan på mobilen 0701764744

 

På dagordningen :                                                  

 

 • Val av:
 • 2 Styrelseledamöter på 2 år                     Nominerad: Amela Modronja   Mikael Larsson
 •        1 Ordförande på 2 år                              Nominerad: Stefan Andersson
 • Ordinarie årsmötesval
 • Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2018

§  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 

         KAFFE/DRICKA OCH TILLTUGG

 

Välkommen

Sektionstyrelsen Fiberväven

 

Sedvanliga rapporter från

diverse möten.

 

 

2018 Lönerevison

Nya lönernivåer från 1:a april 2018

Det centrala avtalet gav garanterat 261 kr till alla + ytterligare ett utrymme på 261 kr att fördela i lokal förhandling. Totalt utrymme om 522 kr i månadslöneökning..

Tillägg och beredskapsersättningar  inskrivna i lokalavtalet ska höjas med 1,8%

Pappers styrelse hade beslutat att Pappers förhandlingslinje skulle vara att om Företaget inte visade någon vilja att ge något lokalt påslag så skulle fördelningen av utrymmet fördelas lika till alla.

Företaget kan inte ge något lokalt påslag pga det inte råder någon inflation och för övrigt  så anser man att 1,8% och 522 kr redan i sig är för mycket . Företaget har dessutom svårt att hålla budgeten och det går inget vidare i Brasilien.

Tidigare år har kronkursen varit för hög  och vinstdelningen skulle ses som ett lokalt påslag.

Med låg kronkurs och utebliven vistdelning får värma oss med att  minnas alla smörgåstårtor för alla  produktionsrekord under 2017 .

Resultatet blev att alla lönegrupper höjs med 522 kr och alla tillägg utom  kvalifikationstilläggen  räknas upp med 1,8%

Grundlön          2017         ökning           2018

grupp 1          21 316 kr      522 kr            21 838 kr

grupp 2          22 166 kr       522 kr            22 688 kr

grupp 3         23 365 kr       522 kr            23 887 kr

grupp 4         24 555 kr       522 kr            25 077 kr

 

 

 

 

Överenskommelse mellan Företaget och Pappers om semester och årsarbetstid för skiftgående personal.

Hej Alla!

Pappers och Företaget har gjort ett avtal om semester  och  ledigheter för att få rätt årsarbetstid. Avtalet ger en flexiblare hantering av ledigheter samtidigt som det stärker individens möligheter att påverka när man vill vara ledig.

Avtalet bygger på samverkan och  planering tillsamans mellan chefen och den anställde. Nytt är att Pappers medlemmar nu kan med sig ”årsarbetstid”  över årsskiftet via en  tidsbank.

Stefan

========================================

Överenskommelse mellan Företaget och Pappers om semester och årsarbetstid för skiftgående personal.

Semester

Semesterförläggning sker genom att 5 dagar ersättning betalas ut per vecka under huvudsemestern.

Överskjutande årsarbetstid kan omvandlas till sparad semester. Önskan om att omvandla tid till semester att spara sker genom att fylla i BLA 4237 och lämna den till driftledare senast 31 mars. Endast betalda dagar överstigande 20 dagar kan sparas.

Årsarbetstid

Skiftschema förhandlas med Pappers på hösten. Rekommenderas vara klart till 31 oktober och senast till den 1 december.

När veckor för huvudsemester är bestämd så räknas ut hur många timmar som återstår i schemat. AVV anger att 1616 timmar ska arbetas när all semester är utlagd. Detta avtal ger Företaget möjlighet att frikoppla utbetalning av semesterersättning med uttagen ledighet i schemat.
Om det antal timmar som kvarstår i schemat innehåller mer än 1616 timmar, efter förläggning av 25 semesterdagar, läggs de i tidsbank ”årsarbetstid”. Dessa timmar är ur rätten till ledighetssynpunkt att betrakta som semesterledighet. Uttag av tid planeras i samråd med närmaste chef och bör tas ut under det innevarande året. Huvudregeln är att den anställde ansöker om uttag av årsarbetstid, och kommer överens om förläggning av ledigheten med närmaste chef.  Kommer man inte överens om när och hur uttag av ledigheten ska ske så reglerar avtalet att följande gäller, med undantag för huvudsemester:

 • Besked om begärd ledighet skall lämnas snarast möjligt, men senast 10 dagar efter mottagen ansökan.
 • Ansökan om ledighet mellan 3 och 6 arbetsdagar och som lämnas in 21 dagar innan ledighet ska i normalfallet beviljas.
 • Ansökan om ledighet som ansöks senast 6 månader före begärd ledighet skall i normalfallet beviljas.

 

Avslår Företaget ledighetsansökan inkommen enligt punkterna ovan utgår ett lönetillägg om divisor 315 för arbetad tid där man sökt ledigt. Detta för att man utför arbete på dag som då skulle utgjort ledig dag i schemat om ledigheten inte avslagits. Avslagen ansökt ledig tid utökar vid behov gränsen om 50 sparade timmar över årsskifte med maximalt motsvarande tid.

Tidsbanken ”årsarbetstid” löper över årsskiftet och får då max vara 50 timmar vid ingång i nytt kalenderår. Avstämning mot maxtid sker vid årsskifte. Överskjutande tid kan om särskilda skäl (exempelvis längre sjukdom) föreligger betalas ut i pengar med motsvarande övertid div 85. Önskar enskild anställd få timmar utbetald i pengar så lämnas begäran om detta till närmaste chef/driftledare för vidare hantering av personalavdelning.

Utbetald tid förläggs till fridagar och påförs övertidsuttaget för individen.

För att tidsbanken inte ska överskrida 50 timmar vid årsskifte kan ledighet komma att förläggas ut, samråd ska ske med Pappers innan förläggning genomförs.

Om årsarbetstiden understiger 1616 timmar/ år efter förläggning av 25 semesterdagar ska ytterligare arbetspass schemaläggas för att uppnå rätt årsarbetstid. Förläggningen av dessa arbetspass sker vid förhandling av semesterförläggningen mellan Pappers och Företaget.

Överenskommelsen gäller tillsvidare med ömsesidig uppsägning på tre (3) månader, uppsägning kan inte göras på innevarande semesterår. Detta avtal ersätter även den del i överenskommelsen träffad 7 december 2016 som reglerar ”Semesterledighet skall användas för att uppnå avtalsenlig årsarbetstid”.

 

Norrköping 1 februari 2018

Stefan Andersson     Pappers ordförande

Marie Ebbeson          Personalchef

Nytt avtal från 2018 om avsättning av livsarbetstid/A-konto till pensionspremie

 

För anställda som önskar avsätta livsarbetstid/A-kont till pensionspremie gäller följande:

Pensionspremiens storlek vid avsättning till pensionspremie

28%

Arbetsgivaren inbetalar det  avsatta beloppet samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidspunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

33%

– Arbetsgivaren inbetalar avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5inkomstbasbelopp.( om du tjänade mindre än 461 250 kr i lön under 2017)

58%

– Arbetsgivaren inbetalar det avsatta beloppet samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger. ( om du tjänade mer än 461 250 kr i lön under 2017)

 

Inbetalning enligt ovan sker som en Livsarbetstidspension till Fora.

Kommentar

De olika % satserna grundas på att det avsätts avtalspension på lönen först när man fyller 25 år och att man kompenseras om man väljer att sätta av lön till pension.

 

Avtalspension SAF-LO (ALS)

Avtalspensionspremien är 4,5% på bruttolön under 7,5 Inkomstbasbelopp, och 30% på lönedelar över 7,5 Inkomstbasbelopp.

 

28% Under 25 år ingen avtalspension

33% = 28% +5% i avtalspension             (4,5% avrundades till 5%)

58%= 28% +30% i avtalspension

 

 

 

 

Stefan Andersson

Ordförande för Pappers   sektion Fiberväven

 

ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar
(stoppdagar enligt § 4 A mom 2 a) under 2017, 2018 och 2019

Semester:
Huvudsemester om 4 veckor.
Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal
såvida inte den anställde på egen begäran får semestern uppdelad.

Semesterledighet skall användas för att för att uppnå avtalsenlig årsarbetstid.

Årsarbetstid:
Ordinarie årsarbetstid är 1616 timmar vid 25 dagars semesteruttag för driften.
Ersättning vid arbete utgår enligt följande:
• Ob-ersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 80)
• Övertidsersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 50)
• Beredskapsersättning enligt DET 0557

Följande nivå av utökad driftersättning utgår som OB – grundande månadslönetillägg.

Perioden 1 januari 2017– 31 december 2019 på 10,40%

Avtalets giltighetstid är t.o.m. 31 december 2019 och omfattar samtliga kollektivanställda.