INGET FYSISKT MEDLEMSNOMINERINGSMÖTE I DECEMBER

Hej alla medlemmar!

Vi ska ha ett nomineringsförfarande till årsmötet 2021 i sektionen.

Avdelningen har sedan tidigare beslutat att inte genomföra nominering och val under samma mötestillfälle, nominerade valbara kandidater ska utlysas för allas kännedom innan valet genomförs.

Det blir nu inget vanligt fysiskt medlemsnomineringsmöte i december.  Efter samråd med valberedningen kom vi fram till att nomineringar ska lämnas till valberedningen så kommer styrelsen att fastställa de nomineringar som kommit in till vid styrelsemötet den 18 december kl 14.00 .

Alla medlemmar kan lämna nomineringar direkt till valberedningen, eller till någon i styrelsen som för förslaget vidare till valberedningen. Det är bra om valberedningen hinner kontakta de nominerade före den 18 december. Nomineringstiden startar den 9 december 2020.

Valberedare är Kjell Carlson på E skiftet och Linda Hägg på D skiftet

 

Följande nomineringar skall göras till årsmötet 2021

uppdrag                      mandatperiod                               Innehar posten idag

 

Ordförande                          2 år                                        Stefan Andersson

Styrelseledamot                2år                                          Fredrik K Andersson

Styrelseledamot                2år                                          Amela Modronja

AVTALET KLART 3 november

3 november 13 :55

Pappers har bittert och ytterst motvilligt tecknat ett avtal som följer den övriga löneökningsnivån inom industrin, det så kallade märket. Rikta inte besvikelsen mot våra förhandlare utan mot arbetsgivaren.

Varför gick vi inte ut i konflikt? Det Vi har ju en stark och stor strejkkassa. – Vi har naturligtvis övervägt detta.

Pappers tvingas till slut inse att verkligheten med Coronapandemi och restriktioner för att skydda liv och hälsa tillsammans med pågående korttidspermitteringar och uppsägningar på Pappers avtalsområde hade vridit konfliktvapnet ur våra händer. Vi kan bara jävligt surt konstatera att det här avtalet inte ger tillräckliga löneökningar för bibehållen köpkraft.

Arbetsgivarna ovilja att förhandla om fördelning av vinsterna och krav på återhållsamhet av löneökningar med hänvisning till pandemin är total. Våra motparter ville inte ens försöka ha en dialog om att hitta några gemensamma lösningar som skulle vara till gagn för bägge parterna.

I botten låg även hotet om uteblivna avtalspensioner och avtalslösningar för medlemmar mellan 24 till 22 år. Arbetsgivarna hade villkorat 3 åriga löneavtal för alla.

Den enkelriktade lojaliten och krav på att omvärden skall ska ställa upp med bidrag och lättnader i sjuklön och sänkta skatter är inte förvånande och går i linje med vad som kan förväntas. Svenskt Näringsliv ropar inte bara på bidrag och skattelättnader till sina krisande medlemmar, de tar även samhällets olycka som intäkt för att de företag som tjänar bra eller ännu mer ska slippa löneökningar.

AVTALET

Avtalet löper över perioden Från 31 oktober 2020 till 31 mars 2023 och är uppsägningsbart sista året.

Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 utgår löneökningar på 2,7% det ger en ökning med 1,35% per år. Hyreshöjningarna i Norrköping var 2.2% från den 1 januari 2020.

Lönerna höjs inte alls för perioden 1 april – 31 oktober 2020. Från 1 november 2020 till 31 mars 2022 höjs lönerna med 2,7%.

Lönehöjningar fr o m den 1 april 2022 utgår med 2,3%

Till det kommer en avsättning på ytterligare 0,3% per år till delpension från 1 november 2020.

Avtalsrörelsen avlutas i de lokala förhandlingarna och det återstår att se om det finns arbetsgivare som vill dela med sig mer rättvist av vinsterna lokalt eller om avtalsnivån i centrala avtalet utnyttjas som en begränsning.

Stefan Andersson    Sektionsordförande på  Fiberväven

Styreledamot Pappers avdelning 53

( Distriktsordförande Östra distriktet /ledamot pappers förbundsstyrelse.)

2 November 15:10 Läget i avtalsförhandlingarna.

Vi är nu inne på 2:a dagen utan avtal.

Efter ett  förhandlingsförsök tidigare under dagen återupptog förhandlingarna klockan 15:00 igen.

Förhandlingarna präglas av att industriarbetsgivarna inte kommer oss tillmötes på en enda punkt på en enda millimeter utöver vad  ”märket” gett till industrifacken.

”På östfronten intet nytt” skulle man kunna säga

Den största besvikelsen är väl ändå att det inte går att får löneökning eller kompensation från 1:a april i år.

En död fråga, enligt arbetsgivarna.   Eller ”så är det”!

Pappers Sektion Fibervävens förhandlare har haft ett kort informationsmöte under eftermiddagen.

Stefan Andersson

 

 

20:42

Går inte att släppa ut några siffror eller krontal under pågående överläggningar.

Men parterna står en bra bit från varan, förhandlingarna har avbrutits för idag. Planeras återupptas 12:30 i morgon måndag

Informations möte på Teams för avdelningarna klockan 09:00 i morgon

 

 

18:24

Fortfarande avtalslöst tillstånd – Industriarbetsgivarna verkar inte vara ett dugg oroliga för det

Pappers förklarar att vi fortfarande inte är imponerade.

Förhandlingar återupptas 18.45  ändrat till 19.00

Den 1 november Tid 17:17

Den 1 november Tid 17:17

Hej Alla medlemmar!   Sprid gärna

Här kommer en direkt rapport från pågående förhandlingar

Vi har just avslutat en genomgång av arbetsgivarnas bud och resultatet av förhandlingarna som startade klockan 15.

Det är så dåligt att vi konstaterar att vi måste fortsätta förhandla och nästa omgång i ringen börjar 17.30

Vi har nu att ta hänsyn till att det finns ett märke och industriavtal

 

Händer något av värde före midnatt ska jag försöka förmedla det här.

Stefan Andersson

Centrala Avtalsförhandlingar står nu still

Stockholm den 31 oktober 2020 klockan strax efter 19

Personlig rapport till medlemmarna / arbetskamraterna på hemmafronten

 

Pappers visade stort ansvar under avtalsrörelsen i våras. Vi förstod då alla parter tillsammans att det inte var så klokt att förhandla och i värsta fall gå i konflikt i en situation där vi inte visste så mycket om covid19 eller dess konsekvenser.

På Fitesa gjorde Pappers förhandlare avsteg från anställningsreglerna så att Företaget kunde bemanna upp skiftlagen och pappers medlemmar höll igång driften trots hög frånvaro.

Samhället och skattebetalarna lånar nu pengar och skuldesätter oss alla för att stötta Företagen med bidrag och sjuklönekostnader. Arbetsgivarna kräver med anledning av pandimikrisen att vi ska vara nöjda utan löneökningar eller nöja oss med nästan ingen löneökning alls.

Frågan om löneökning eller kompensation från 1:a april fick tydligen dödlig covidsjuka och dog.

Tur för arbetsgivarna att vi är tillräckligt många medlemmar som är friska och orkar jobba sina pass, ställa upp på övertidsarbete och håller vinstmaskineriet igång.

Vi erbjuds nu centralt 0 kronor i löneökning för 2020 plus skitpengar i 3 år från 1 november och Industriarbetsgivarna upprepar att frågan om lönekompensation från 1:a april inte finns och är död. Erbjuds är väl kanske att ta i, för några pengar i siffror har vi inte fått alls. Mera typ att arbetsgivarna måste få mer att säga till om i fördelningen av lön och en rad försämringar av våra övriga villkor i avtalen. Vi upplever att Industriarbetsgivarna passar inte vill förhandla utan med oss utan förhalar tills det är klart på andra avtalsområden och det finns ett ”färdigt märke” och då får vi hålla oss till det.

Med snart bara 4 timmar innan avtalet går ut sitter jag med resten av Förbundsstyrelsen i Stockholm och bara konstatera att vi inte kommer att ha något nytt avtal i hamn till i morgon den 1 november då nuvarande avtal gått ut.

Kravet har tidigare varit att den svenska industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden skall vara normgivande för svensk löneutveckling utan hänsyn till utvecklingen i andra branscher. Nu är det plötsligt den krisdrabbade servicesektorn, hotell och restaurangbranschen som plötsligt ska vara normen för alla arbetares löner. Förhållandena i omvärlden kommer alltid att vridas till en orsak och argument för låga arbetarlöner. Är inte eurokursen eller räntan för hög så är den för låg.

Det är inte och lär aldrig bli tillräckligt med vinst någon gång och aldrig för att det ska finnas utrymme för att få ett anständigt bud på höjda löner varken lokalt eller centralt.

Stefan Andersson Sektions Ordförande

( Tillika Ordförande Östra distriktet, ledamot Pappers Förbundsstyrelse)

INGA LÖNEÖKNINGAR FÖR 2020!!

Pappers och Industriarbetsgivarna står  mycket långt ifrån att komma överens med varandra. Risken för konflikt ökar nu för varje timme.

Industriarbetsgivarna vägrar att gå med på några löneökningar , och något retroaktivt  från 1;a april kan det inte bli tal om.

– Det är helt andra förutsättningar. Det är inte bara en pandemi vi pratar om, vi befinner oss i en verklig, rejäl och djup lågkonjunktur, säger Per Widolf, förhandlingschef för Industriarbetsgivarna.

Pappers vill bland annat ha 4 procents löneökning under 12 månader, och bland annat utökad ATK .

Det är inte så många dagar kvar till att ett  nytt avtal ( måndagen den 26 oktober)och parterna står under måndagen mycket långt från varandra .  Man kan nog säga att man hittils  inte kommit överens  om något över huvud taget.

Stefan Andersson

 

Semester och årsarbetstid för skiftgående

Överenskommelse mellan Pappers och Företaget om semester och årsarbetstid för skiftgående personal ( även Bilaga 1 överenskommelse avser utökad drift 2020 – 2021

Semester

Semesterförläggning görs med 5 dagar ersättning per vecka under huvudsemestern.  Överskjutande årsarbetstid kan omvandlas till sparad semester.

Det krävs motsvarande dagar semesterersättning och högst 5 dagar/år och bara dagar utöver 20 kan sparas. Årsarbetstiden ökas med motsvarande tid vid sparande av semester respektive minskar med motsvarande tid vid uttag av sparad semester.

Sparande av semesterdagar ska meddelas Företaget på blankett BLA 4237 senast den 31 mars.

Årsarbetstid

Schema förhandlas med Pappers på hösten. Rekommenderas vara klart till 31 oktober och senast till den 1 december. Semesteråret är från 1 januari till 31 december.

När veckor för huvudsemester är bestämd så räknar man ut hur många timmar som återstår i schemat. AVV anger att 1616 timmar ska arbetas när 25 dagar semester är utlagd/semesterår. Detta avtal ger Företaget möjlighet att frikoppla utbetalning av semesterersättning med uttagen ledighet i schemat.

Om schemat innehåller mer än 1616 timmar efter 25 dagar utlagd semesterersättning läggs de i en tidsbank benämnd ”årsarbetstid”. Dessa timmar är ur rätt till ledighetssynpunkt att betrakta som semesterledighet. Uttag av tid planeras i samråd med närmaste chef och bör tas ut under det innevarande året.

Huvudregeln är att den anställde om uttag av årsarbetstid till närmaste chef.

I stort ankommer det enskild anställd och närmaste chef att gemensamt samråda om formerna för ledigheter. Men följande är reglerat genom detta avtal.

  • Ansökan om ledighet som ansöks senast 6 månader före begärd ledighet skall i normalfallet beviljas.
  • Ansökan om ledighet längre än 2 arbetsdagar lämnas in 21 dagar innan ledighet.
  • Ansökan om ledighet som ligger längre bort tiden än 12 månader kan avslås med motiveringen att man är för tidigt ute. I det fallet krävs en förnyad ansökan för den sökta ledigheten.
  • Besked om begärd ledighet skall lämnas snarast möjligt, men senast 10 dagar efter mottagen ansökan.

Avslår Företaget ledighetsansökan inkommen enligt punkterna ovan utgår ett lönetillägg om divisor 315 för arbetad tid där man sökt ledigt. Detta för att man utför arbete på dag som då.

skulle utgjort ledig dag i schemat om ledigheten inte avslagits.  Avslagen ansökt ledig tid utökar vid behov gränsen om 50 sparade timmar över årsskifte med maximalt motsvarande tid.

Tidsbanken ”årsarbetstid” löper över årsskiftet och får då max vara 50 timmar vid ingång i nytt kalenderår. Avstämning mot maxtid sker vid årsskifte. Överskjutande tid kan om särskilda skäl (exempelvis längre sjukdom) föreligger betalas ut i pengar med motsvarande övertid div 85. Önskar enskild anställd få timmar utbetald i pengar så lämnas begäran om detta till närmaste chef för vidare hantering av personalavdelning.

Utbetald tid förläggs till fridagar och påförs övertidsuttaget för individen.  Om årsarbetstiden understiger 1616 timmar/ år efter förläggning av 25 semesterdagar ska ytterligare arbetspass schemaläggas för att uppnå rätt årsarbetstid. Förläggningen av dessa arbetspass sker vid förhandling av semesterförläggningen mellan Pappers och Företaget.

För att tidsbanken inte ska överskrida 50 timmar vid årsskifte kan ledighet komma att förläggas ut för den enskilde, samråd ska ske med Pappers innan förläggning genomförs.