RÖSTNING OM UTÖKAD HELGDRIFT

RÖSTNINGEN KOMMER ATT SKE I MATSALEN PÅ FITESA.

RÖSTNINGEN KOMMER ATT VARA RÅDGIVANDE   

Det är fritt för alla att rösta vid valfritt tillfälle

SÖNDAGEN DEN 26 JANUARI

A och C laget                        17:15 – 18:30

TISDAGEN DEN 28 JANUARI

 B+D – laget    DAGTID        13:20 – 14:30         

ONSDAGEN DEN 29 januari

E -laget    DAGTID                  13:45 – 14:30

Rösträkning sker direkt efter avslutad röstning  

och kontrolleras av revisor Ulf Svensson

Enkel majoritet gäller

Det är fritt för alla att rösta vid valfritt tillfälle

 

STYRELSEN

Nytt förslag till till helgdriftsavtal under 2020 -2022

Då parterna inte har kunna komma överens om ändringar i det avtal vi hade tidigare så lyckades vi till slut enas om att vi gå vidare i 3 år på en kopia av villkoren det gamla avtalet.

FÖLJANDE ÖVERENSKOMMELSE SKALL GODKÄNNAS/FÖRKASTAS  AV MEDLEMMARNA

===================================================

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar (stoppdagar enligt AAV §4 A mom. 2a)

  • Ob-ersättning enligt AAV (faktor 80)
  • Övertidsersättning enligt AAV (faktor 50)
  • Beredskapsersättning enligt DET 0557

Ersättning för utökad drift under perioden 1 februari 2020 till 31 december 2020 är 11,34% och från den 1 januari 2021 till den 31 december 2022 är den 10,40% och utgår som ett OB-grundande månadslönetillägg.

Huvudsemester om 4 veckor.

Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal såvida inte den anställde på egen särskild begäran får semestern uppdelad.

Överskjutande årsarbetstid och semester hanteras enligt överenskommelse om semester och årsarbetstid för skiftgående personal, enligt bilaga 1

Överenskommelse om utökad drift gäller till den 31 december 2022.

Avtalet omfattar samtliga kollektivanställda

För att avtalet ska vara giltigt ska Pappers medlemmar godkänna överenskommelsen via omröstning och överenskommelsen om drift under ovan nämnda uppehållstider införs i lokalavtalet.

 

 

Tänkvärda tankar

Härom dagen läste jag en krönika skriven av Jenny Bengtsson i tidningen Arbetarskydd. Hon skriver :

”Det var inte förrän jag fick mitt första fasta jobb som jag gick med i facket. Jag gick en medlemsutbildning och fick lära mig det absolut mest grund­läggande: att det inte finns någon lagstadgad minimilön i Sverige, därför att fack och arbetsgivare förhandlar om minimilöner, vilket gett Sverige ett av världens högsta lönelägen. Att varenda ersättning jag någonsin haft var resultat av fackliga krav i första steget och facklig kamp i andra. Att saker som presenterats som förmåner inte alls var det, utan egentligen var precis enligt laglig lägstanivå och inte en millimeter eller ett öre mer. I princip ingenting som gynnade mig i mitt liv utanför arbetet hade tillkommit på arbets­givarens eget initiativ utan hade tvingas fram av fackliga och säkert, enligt arbets­givarna, skitjobbiga aktivister.”

Ordförande

2019 Lönerevison

Nya lönernivåer från 1:a april 2018

Det centrala avtalet gav garanterat 310 kr till alla + ytterligare ett utrymme på 310 kr att fördela i lokal förhandling. Totalt utrymme om 620 kr i månadslöneökning..

Tillägg och beredskapsersättningar  inskrivna i lokalavtalet räknas upp med 2,1%

Pappers utgångsläge var att det skulle fördelas lika till alla  om företaget inte var villiga att skjuta till lokala påslag.

Papper var villiga att fördela lika mycket i kronor som Företaget var villiga att skjuta till lokalt.

Företaget erbjöd ett lokalt påslag om 100 kr till 13  personer på underhåll om Pappers fördelade  av 6500 kr från potten till ett nytt UH tillägg om 600 kr.Pappers tackade nej och det blev  då 620 kr i ökning till alla.

 

2018 ökning Ny lön 2019
Grupp 1 21 838 kr 620 22 458 kr
Grupp 2 22 688 kr 620 23 308 kr
Grupp 3 23 887 kr 620 24 507 kr
Grupp 4 25 077 kr 620 25 697 kr
Kvalifikationstillägg
Grupp 3   1 tillägg                    250 kr
Grupp 3   2 tillägg                    400 kr
Grupp 4   1 tillägg                    300 kr
Grupp 4   2 tillägg                    500 kr
2018 2019
ökning 2,1 %
Operatör och andreoperatör 1 735 1771
Rullare 1 038 1060
Skyddsombud 598 611
Utbildare 598 611
Ansvarsområde dagtid 2204 2250
fl.arbetstid 977 998
lastning lö sö 665 679
beredskap vard. 498 508
beredskap lö/sö 911 930
storhelg u drift 1076 1099
storhelg m drift 1315 1343
Driftledarreserv 679 693

 

 

 

 

Överenskommelse mellan Företaget och Pappers om semester och årsarbetstid för skiftgående personal.

Hej Alla!

Pappers och Företaget har gjort ett avtal om semester  och  ledigheter för att få rätt årsarbetstid. Avtalet ger en flexiblare hantering av ledigheter samtidigt som det stärker individens möligheter att påverka när man vill vara ledig.

Avtalet bygger på samverkan och  planering tillsamans mellan chefen och den anställde. Nytt är att Pappers medlemmar nu kan med sig ”årsarbetstid”  över årsskiftet via en  tidsbank.

Stefan

========================================

Överenskommelse mellan Företaget och Pappers om semester och årsarbetstid för skiftgående personal.

Semester

Semesterförläggning sker genom att 5 dagar ersättning betalas ut per vecka under huvudsemestern.

Överskjutande årsarbetstid kan omvandlas till sparad semester. Önskan om att omvandla tid till semester att spara sker genom att fylla i BLA 4237 och lämna den till driftledare senast 31 mars. Endast betalda dagar överstigande 20 dagar kan sparas.

Årsarbetstid

Skiftschema förhandlas med Pappers på hösten. Rekommenderas vara klart till 31 oktober och senast till den 1 december.

När veckor för huvudsemester är bestämd så räknas ut hur många timmar som återstår i schemat. AVV anger att 1616 timmar ska arbetas när all semester är utlagd. Detta avtal ger Företaget möjlighet att frikoppla utbetalning av semesterersättning med uttagen ledighet i schemat.
Om det antal timmar som kvarstår i schemat innehåller mer än 1616 timmar, efter förläggning av 25 semesterdagar, läggs de i tidsbank ”årsarbetstid”. Dessa timmar är ur rätten till ledighetssynpunkt att betrakta som semesterledighet. Uttag av tid planeras i samråd med närmaste chef och bör tas ut under det innevarande året. Huvudregeln är att den anställde ansöker om uttag av årsarbetstid, och kommer överens om förläggning av ledigheten med närmaste chef.  Kommer man inte överens om när och hur uttag av ledigheten ska ske så reglerar avtalet att följande gäller, med undantag för huvudsemester:

  • Besked om begärd ledighet skall lämnas snarast möjligt, men senast 10 dagar efter mottagen ansökan.
  • Ansökan om ledighet mellan 3 och 6 arbetsdagar och som lämnas in 21 dagar innan ledighet ska i normalfallet beviljas.
  • Ansökan om ledighet som ansöks senast 6 månader före begärd ledighet skall i normalfallet beviljas.

 

Avslår Företaget ledighetsansökan inkommen enligt punkterna ovan utgår ett lönetillägg om divisor 315 för arbetad tid där man sökt ledigt. Detta för att man utför arbete på dag som då skulle utgjort ledig dag i schemat om ledigheten inte avslagits. Avslagen ansökt ledig tid utökar vid behov gränsen om 50 sparade timmar över årsskifte med maximalt motsvarande tid.

Tidsbanken ”årsarbetstid” löper över årsskiftet och får då max vara 50 timmar vid ingång i nytt kalenderår. Avstämning mot maxtid sker vid årsskifte. Överskjutande tid kan om särskilda skäl (exempelvis längre sjukdom) föreligger betalas ut i pengar med motsvarande övertid div 85. Önskar enskild anställd få timmar utbetald i pengar så lämnas begäran om detta till närmaste chef/driftledare för vidare hantering av personalavdelning.

Utbetald tid förläggs till fridagar och påförs övertidsuttaget för individen.

För att tidsbanken inte ska överskrida 50 timmar vid årsskifte kan ledighet komma att förläggas ut, samråd ska ske med Pappers innan förläggning genomförs.

Om årsarbetstiden understiger 1616 timmar/ år efter förläggning av 25 semesterdagar ska ytterligare arbetspass schemaläggas för att uppnå rätt årsarbetstid. Förläggningen av dessa arbetspass sker vid förhandling av semesterförläggningen mellan Pappers och Företaget.

Överenskommelsen gäller tillsvidare med ömsesidig uppsägning på tre (3) månader, uppsägning kan inte göras på innevarande semesterår. Detta avtal ersätter även den del i överenskommelsen träffad 7 december 2016 som reglerar ”Semesterledighet skall användas för att uppnå avtalsenlig årsarbetstid”.

 

Norrköping 1 februari 2018

Stefan Andersson     Pappers ordförande

Marie Ebbeson          Personalchef

Nytt avtal från 2018 om avsättning av livsarbetstid/A-konto till pensionspremie

 

För anställda som önskar avsätta livsarbetstid/A-kont till pensionspremie gäller följande:

Pensionspremiens storlek vid avsättning till pensionspremie

28%

Arbetsgivaren inbetalar det  avsatta beloppet samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidspunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

33%

– Arbetsgivaren inbetalar avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5inkomstbasbelopp.( om du tjänade mindre än 461 250 kr i lön under 2017)

58%

– Arbetsgivaren inbetalar det avsatta beloppet samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger. ( om du tjänade mer än 461 250 kr i lön under 2017)

 

Inbetalning enligt ovan sker som en Livsarbetstidspension till Fora.

Kommentar

De olika % satserna grundas på att det avsätts avtalspension på lönen först när man fyller 25 år och att man kompenseras om man väljer att sätta av lön till pension.

 

Avtalspension SAF-LO (ALS)

Avtalspensionspremien är 4,5% på bruttolön under 7,5 Inkomstbasbelopp, och 30% på lönedelar över 7,5 Inkomstbasbelopp.

 

28% Under 25 år ingen avtalspension

33% = 28% +5% i avtalspension             (4,5% avrundades till 5%)

58%= 28% +30% i avtalspension

 

 

 

 

Stefan Andersson

Ordförande för Pappers   sektion Fiberväven

 

ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

ÖVERENSKOMMELSE OM HELGDRIFT 3 ÅR 2017- 2019

Denna överenskommelse avser utökad drift samtliga helgdagar
(stoppdagar enligt § 4 A mom 2 a) under 2017, 2018 och 2019

Semester:
Huvudsemester om 4 veckor.
Enskild överenskommelse om uppdelning av huvudsemestern fastställes i förhandling med Pappers. Vid uppdelning utgår semesterspridningsersättning enligt avtal
såvida inte den anställde på egen begäran får semestern uppdelad.

Semesterledighet skall användas för att för att uppnå avtalsenlig årsarbetstid.

Årsarbetstid:
Ordinarie årsarbetstid är 1616 timmar vid 25 dagars semesteruttag för driften.
Ersättning vid arbete utgår enligt följande:
• Ob-ersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 80)
• Övertidsersättning enligt allmänna anställningsvillkor (faktor 50)
• Beredskapsersättning enligt DET 0557

Följande nivå av utökad driftersättning utgår som OB – grundande månadslönetillägg.

Perioden 1 januari 2017– 31 december 2019 på 10,40%

Avtalets giltighetstid är t.o.m. 31 december 2019 och omfattar samtliga kollektivanställda.